ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
6002004
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εαρινό
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
7,5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιστημονικής Περιοχής
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 εβδομαδιαίως
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Εισαγωγή , Τοπική – Ολική Βελτιστοποίηση, Μαθηματικό Υπόβαθρο
 • Θεμελιώδεις Έννοιες Βελτιστοποίησης.
 • Βελτιστοποίηση απουσια περιορισμών
 • Βελτιστοποίηση με περιορισμούς
 • Τεχνικές Ολικής Βελτιστοποίησης
 • Αλγόριθμοι ολικής αναζήτησης.
 • Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms).
 • Firefly Algorithm. Βελτιστοποίηση με Σμήνος Σωματιδίων (Particle Swarm Optimization).
 • Προσομοιωμένη Ανόπτηση (Simulated Annealing). Ανάβαση Λόφου (Hill Climbing)
 • Εφαρμογές.
 • Υλοποίηση Εργαστηριακών ασκήσεων με χρήση λογισμικού MATLAB
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος είναι ενταγμένο στην Ιδρυματική Πλατοφόρμα Μαθημάτων. Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από το Moodle, ένα από τα πιο διεθνώς διαδεδομένα συστήματα ανοικτού κώδικα αυτής της κατηγορίας.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ