ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
6001002
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χειμερινό
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
7,5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιστημονικής Περιοχής
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 εβδομαδιαίως
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  • Βασική θεωρία σημάτων: αναλογικά και ψηφιακά σήματα, Μετασχηματισμοί Συχνότητας.
  • Επικοινωνιακά Συστήματα: βασική αρχιτεκτονική συστήματος, το φυσικό επίπεδο, το ΜΑC επίπεδο, πρωτόκολλα πρόσβασης καναλιού, πολυπλεξία.
  • Μετάδοση στις Επικοινωνίες: θεωρία πληροφορίας, βασικές τεχνικές μετάδοσης, τεχνικές ενσύρματης μετάδοσης, τεχνικές ασύρματης μετάδοσης.
  • Διάδοση σε διάφορα μέσα: διάδοση στον αέρα, θεωρία κεραιών, διάδοση σε οπτικές ίνες, τεχνολογία και είδη οπτικών ινών.
  • Κωδικοποίηση καναλιού:  Κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών.
  • Σχεδίαση επικοινωνιακού συστήματος σε υπολογιστικό περιβάλλον.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος είναι ενταγμένο στην Ιδρυματική Πλατοφόρμα Μαθημάτων. Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από το Moodle, ένα από τα πιο διεθνώς διαδεδομένα συστήματα ανοικτού κώδικα αυτής της κατηγορίας.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ