ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
6001001
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χειμερινό
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
7,5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιστημονικής Περιοχής
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 εβδομαδιαίως
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Ανάλυση Πληροφοριακών Αναγκών Παραγωγικού Οργανισμού.
 • Είδη, συνιστώσες και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων Αυτοματισμού
 • Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων Αυτοματισμού
 • Μελέτη σκοπιμότητας ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Αυτοματισμού
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Αυτοματισμού
 • Προσδιορισμός χαρακτηριστικών συνιστωσών Πληροφοριακών Συστημάτων Αυτοματισμού
 • Ενοποιημένη γλώσσα προτυποποίησης  Πληροφοριακών Συστημάτων Αυτοματισμού
 • Πρότυπα συστήματα αυτοματοποίησης
 • Ολοκληρωμένα  Πληροφοριακά Συστήματα Αυτοματισμού
 • Σχεδίαση, ανάπτυξη και προγραμματισμός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αυτοματισμού
 • Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αυτοματισμού
 • Εποπτεία, συντήρηση και ανάκτηση ελέγχου λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Αυτοματισμού
 • Ολοκληρωμένη μελέτη ανάπτυξης, εγκατάστασης και λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αυτοματισμού
 • Μελέτη περίπτωσης
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος είναι ενταγμένο στην Ιδρυματική Πλατοφόρμα Μαθημάτων. Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από το Moodle, ένα από τα πιο διεθνώς διαδεδομένα συστήματα ανοικτού κώδικα αυτής της κατηγορίας.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ