ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
6003001
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χειμερινό
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5,0
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιστημονικής Περιοχής
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 εβδομαδιαίως
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος θα διαχωρίζεται σε 2 μέρη τα οποία συνοψίζονται ως εξής:
 Μέρος A :
 • Εμπειρική προσέγγιση
 • Παρατηρήσεις
 • Ερωτήσεις
 • Υποθέσεις
 • Πειράματα
 • Ανάλυση
 • Συμπεράσματα
 • Αναφορές
 • Προετοιμασία παρουσίας ή/και άρθρου ή/και φυλλαδίου κτλ.
Μέρος B :
 • Εύρεση θέματος
 • Διατύπωση ερωτήσεων
 • Ορισμός πεδίου
 • Επιλογή σχεδίου και μετρήσεων
 • Συγκέντρωση στοιχείων
 • Ερμηνεία στοιχείων
 • Επεξεργασία και σύνταξη αναφοράς (report)
Συγκεκριμένα παραδείγματα (διαφορετικά κάθε εξάμηνο) στους δυο από τους πιο κοινούς τύπους έρευνας όπου οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν:
 • Συσχετισμένη έρευνα
Τυπικό παράδειγμα: Να προσδιορισθεί μέσω έρευνας εάν δύο ή περισσότερες παράμετροι σχετίζονται μεταξύ τους σε μία τυπική διαδικασία παραγωγής ή αυτοματισμών
 • Πειραματική έρευνα
Τυπικό παράδειγμα: Η εφαρμογή δύο ή περισσοτέρων μεθόδων αυτομάτου ελέγχου στην ίδια διαδικασία παραγωγής και σύγκριση της απόδοσης τους, ή αντίθετα, η εφαρμογή της ίδιας μεθόδου αυτομάτου ελέγχου σε δύο διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής και καταγραφή ερευνητικών αποτελεσμάτων.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος αναρτάται στην πλατφόρμα UNIWA Open eClass η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ