ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
6002002
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εαρινό
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
7,5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιστημονικής Περιοχής
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 εβδομαδιαίως
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Διαχείριση παραγωγής-στρατηγική καινοτομίας- ανάλυση αναγκών καινοτομίας
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας-πρότυπο τεσσάρων φάσεων
 • Ανάλυση αναγκών αυτοματισμού παραγωγικού οργανισμού-Μελέτη σκοπιμότητας ανάπτυξης Κ.Σ.Α.
 • Σχεδίαση Κ.Σ.Α.
 • Ανάπτυξη, δοκιμασία και παγίωση Κ.Σ.Α.
 • Εγκατάσταση, λειτουργία και αξιολόγηση επιδόσεων, βελτιώσεις και εκσφαλμάτωση K.Σ.Α.
 • Βιωσιμότητα έργου ανάπτυξης Κ.Σ.Α.
 • Διαχείριση ποιότητας
 • Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ποιότητας
 • Συστήματα συνεχούς βελτίωσης ποιότητας
 • Διεθνή πρότυπα και κανονισμοί πιστοποίησης
 • Περιβαλλοντικοί όριο λειτουργίας παραγωγικών οργανισμών 
 • Μελέτη περίπτωσης
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος αναρτάται στην πλατφόρμα UNIWA Open eClass η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ