ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
6002003
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εαρινό
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
7,5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιστημονικής Περιοχής
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 εβδομαδιαίως
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  • Εφοδιαστική: σκοπός και ένταξη στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, παραδείγματα εφαρμογών, παραδείγματα διατύπωσης προβλημάτων εφοδιαστικής.
  • Διαχείριση αποθέματος: μεταφορική αλυσίδα και ροή υλικών, μοντελοποίηση ζήτησης και προσφοράς, μοντέλα κόστους αποθέματος
  • Δυναμικός προγραμματισμός: διατύπωση προβλήματος ελέγχου αποθέματος, επίλυση με μεθόδους διακριτού Δ.Π.
  • Στοιχεία θεωρίας αποφάσεων: διατύπωση προβλήματος ελέγχου εφοδιαστικής αλυσίδας, συναρτήσεις ωφελιμότητας, επίλυση δένδρου αποφάσεων.
  • Τεχνολογία εφοδιαστικής: σκοπός και κριτήρια επιλογής/καταλληλότητας τεχνολογιών, κύριες λειτουργίες και εξυπηρετούμενες υποδομές.
  • Αυτοματοποίηση αποθηκών: τεχνολογίες και συστήματα καταγραφής, ταυτοποίησης και παρακολούθησης αποθέματος και εφοδιαστικών πόρων, σύγχρονες τεχνικές.
  • Αυτοματοποίηση διακίνησης: τεχνολογίες και συστήματα μεταφοράς και τοποθέτησης, ρομποτικές εφαρμογές στην εφοδιαστική, ολοκληρωμένα συστήματα αποθηκών
  • Παραδείγματα συνολικών λύσεων και εφαρμογών εφοδιαστικής σε βιομηχανικό περιβάλλον.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος αναρτάται στην πλατφόρμα UNIWA Open eClass η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ