Διαδικασία Επιλογής

Το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» προσκαλεί με σχετικές προκηρύξεις τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στον  χειμερινό και/ή εαρινό εξαμηνιαίο κύκλο σπουδών κάθε Ακαδημαϊκού Έτους. Στην εκάστοτε προκήρυξη, η οποία δημοσιοποιείται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις ιστοσελίδες του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος, αναφέρονται σαφώς οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής στο Π.Μ.Σ., οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται σε αυτές καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη.

Οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψηφίων συνοδευόμενες από τους αντίστοιχους φάκελους δικαιολογητικών εγγράφων, όπως αυτά προβλέπονται στην προκήρυξη, κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός της εκάστοτε καθορισμένης προθεσμίας. Εκτός από τα υποχρεωτικά προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο φάκελο υποψηφιότητας τους και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι δύναται να υποστηρίξει την επιλογή τους.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής, η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με την παρ. 3δ του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 και αποτελείται από τουλάχιστον τρία Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος) αφού προβεί σε αξιολόγηση όλων των αιτήσεων εισαγωγής και των αντίστοιχων φάκελων δικαιολογητικών εγγράφων που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, καταρτίζει σχετικό Αξιολογικό Πίνακα και συντάσσει Εισηγητική Έκθεση Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία καθώς και τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της, δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους συμπληρωματικά στοιχεία και τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί καθώς και να διεξάγει προφορικές διευκρινιστικές συνεντεύξεις.

Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να θεωρήσει ως επιτυχόντες και όσους υποψηφίους ισοβάθμισαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση μη εγγραφής των πρωθύστερων στην κατάσταση επιτυχόντων.

Η Εισηγητική Έκθεση αναρτάται στις ιστοσελίδες του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος και κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους υποψηφίους προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της. Οι ενστάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογημένες, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνονται τελεσίδικα από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Με την πάροδο της περιόδου άσκησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους, συντάσσεται η τελική Εισηγητική Έκθεση Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών η οποία υποβάλλεται προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος και στη συνέχεια αναρτάται στις ιστοσελίδες του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος.

Μετά την επικύρωση της τελικής Εισηγητικής Έκθεσης Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών από τη Συνέλευση του Τμήματος και μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται κάθε φορά από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται η εγγραφή των επιλεγέντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Όσοι εκ των επιτυχόντων δεν εγγραφούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμοι και χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός αν επικαλεσθούν λόγους ανώτερης βίας οι οποίοι κρίνονται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. η οποία και αποφασίζει σχετικά.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, καλούνται για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. οι αντίστοιχοι επιλαχόντες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά κατάταξης τους στον επικυρωμένο Αξιολογικό Πίνακα.  

Κριτήρια Επιλογής