Κατηγορίες Εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» γίνονται δεκτοί:
  • Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων τεχνολογικής, θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής*,
  • Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων τεχνολογικής, θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
  • Πτυχιούχοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Ικάρων σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν.3883/2010 (Α΄/167),
  • Πτυχιούχοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4249/2014 (Α΄/73).
* Αποδεδειγμένα με σχετική βεβαίωση επί πτυχίω φοιτητές προπτυχιακών τμημάτων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Αριθμός Εισακτέων

Ο Αριθμός Εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά Ακαδημαϊκό Έτος και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας ανά περίπτωση και κατ’ έτος, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ.:
  • Πτυχιούχοι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»,
  • Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΠΑ.Δ.Α. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, εφόσον το αντικείμενο του πρώτου τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα είναι συναφή με αυτό του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών».