ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
6001004
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χειμερινό
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
7,5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιστημονικής Περιοχής
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 εβδομαδιαίως
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ένα από τα χαρακτηριστικά για τα οποία διακρίνονται τα ολοκληρωμένα βιομηχανικά και μηχατρονικά συστήματα είναι η αντικατάσταση ορισμένων μηχανικών μερών από αντίστοιχα ηλεκτρονικά. Αυτό παρέχει στον μηχανικό/χρήστη μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας τόσο στον σχεδιασμό όσο και στη λειτουργικότητα του συστήματος. Μερικά ακόμα χαρακτηριστικά είναι η αύξηση της ταχύτητας λειτουργίας, η ακρίβεια της απόδοσης του συστήματος και η ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Η συνεργασία διαφορετικών τμημάτων της επιστήμης και η συνδυασμένη επιλογή των καταλληλότερων τεχνικών λύσεων αποτελεί τον κύριο κορμό των περιεχομένων  του μαθήματος, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

  • Βασικές έννοιες των συστημάτων, βασικές έννοιες των αυτοματισμών, ανάλυση και σύνθεση των αυτοματισμών, τα είδη των αυτοματισμών, τρόποι κατάταξης των αυτοματισμών, αυτοματισμοί ανοικτού και αυτοματισμοί κλειστού κυκλώματος, αναλογικά, ψηφιακά και υβριδικά συστήματα αυτοματισμού, συστήματα αυτοματισμού απλά, με μνήμη και έξυπνα συστήματα, υδραυλικά, πνευματικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματισμού.
  • Αυτόματος έλεγχος, η έννοια του έλεγχου, βασικές παράμετροι του έλεγχου, ακρίβεια, ευαισθησία, δομικά διαγράμματα και σχέσεις, δομικά στοιχεία σε σειρά, δομικά στοιχεία σε παράλληλη σύνδεση,
  • Ελεγκτές βιομηχανικών διεργασιών, αναλογικός ελεγκτής, αναλογικός - ολοκληρωτικός ελεγκτής,  αναλογικός - ολοκληρωτικός -διαφορικός ελεγκτής, Μετατροπείς (transducers), ονοματολογία, στοιχεία μετατροπέων βασικά χαρακτηριστικά, σφάλματα μετατροπέων, δυναμικά χαρακτηριστικά μετατροπέων, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μετατροπέων, κριτήρια επιλογής μετατροπέων, βασικές αρχές μετατροπής, μετρήσεις φυσικών μεγεθών.
  • Ορισμός της μηχατρονικής, βασικά ιστορικά στοιχεία, η μηχατρονική ως σύνθεση τεχνολογιών, τα μικρο-ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα, η διδακτική προσέγγιση της μηχατρονικής.
  • Αναφορά στα πλεονεκτήματα της μηχατρονικής όπως τα περισσότερα χαρακτηριστικά, η μεγαλύτερη ακρίβεια, η καλύτερη απόδοση, η μεγαλύτερη αξιοπιστία, ο επαναπρογραμματισμός, το χαμηλότερο κόστος, η μεγαλύτερη ασφάλεια κ.α.
  • Το υποσύστημα της αίσθησης και τα γενικά στοιχεία αυτού, γνωριμία, επεξήγηση λειτουργίας και συνδεσμολογίας διαφόρων αισθητηρίων όπως:
                 - Αισθητήρια διαδρομής-γωνιακής θέσης
                 - Αισθητήρες πίεσης
                 - Αισθητήρες στάθμης

                 - Αισθητήρες θερμοκρασίας
                 - Αισθητήρια υγρασίας
                 - Αισθητήρια ροής
                 - Αισθητήρες δύναμης, πίεσης και επιμήκυνσης
                 - Χωρητικοί αισθητήρες προσέγγισης
                 - Μαγνητικοί διακόπτες προσέγγισης
                 - Αισθητήρες όρασης
                 - Αισθητήρες ήχου
                 - Αισθητήρες κίνησης (Laser, ultrasound etc)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος αναρτάται στην πλατφόρμα UNIWA Open eClass η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ