ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
6001003
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χειμερινό
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
7,5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιστημονικής Περιοχής
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 εβδομαδιαίως
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α. Μαθηματική Αναδρομή
 • Διαφορικές εξισώσεις: 1ης, 2ηςτάξης
 • Μετασχηματισμοί Laplace
 • Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας: πίνακες, πράξεις, παραγώγιση/διάνυσμα, ολοκλήρωση
 • Αναπαράσταση εξισώσεων στο χώρο κατάστασης
Β. Μοντελοποίηση συστημάτων
 • Φυσικοί νόμοι: Διαφορικές εξισώσεις (συστήματα μάζας, τριβής ελατηρίων, κυκλώματα RLC...), Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις (ανάποδο εκκρεμές), Τυπικές μη-γραμμικότητες και προσεγγίσεις τους.
 • Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις: Συνάρτηση μεταφοράς, Εξισώσεις κατάστασης
 • Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις: Εξισώσεις κατάστασης, Γραμμικοποίηση (καθαρές εξισώσεις κατάστασης) & σύγκριση
 • Ευστάθεια: Γραμμικά (πόλοι), Μη γραμμικά (Lyapunov)
 • Ανάκτηση δεδομένων διανύσματος κατάστασης με χρήση παρατηρητών
 • Απόδοση συστημάτων & μοντέλων τους: Γραμμικά (υπερύψωση, χρόνος ανύψωσης, χρόνος αποκατάστασης, σφάλμα, ISE, ITAE κλπ), Μη γραμμικά (ISE, ITAE κλπ)
 • Εξομοιώσεις σε περιβάλλον MatLab/SIMULINK ®
Γ. Μελέτη τυπικών περιπτώσεων σύνθετων προηγμένων εφαρμογών (ενδεικτικά)
 • Σχεδίαση βαθυπερατών φίλτρων
 • Ανάρτηση αυτοκινήτου κατά διεθνή standards
 • Ενεργητική ανάρτηση τραίνου AMTRAK
 • Ηλεκτροκίνητη μηχανή έλξης τραίνου
 • Δυναμική συμπεριφορά τετράτροχου οχήματος
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος αναρτάται στην πλατφόρμα UNIWA Open eClass η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ