Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας καθώς και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας, στο επιστημονικό αντικείμενο του Αυτοματισμού. 

Κύριο Γνωστικό Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποτελεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών του Αυτοματισμού, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία.

Ο κύκλος παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, ο οποίος εικονίζεται στο σχήμα, με την πάροδο των ετών εμπλουτίζεται, ώστε να εμπεριέχει νέες τεχνολογίες, οι οποίες αφενός βελτιώνουν την απόδοση των παραγωγικών συστημάτων και αφετέρου κάνουν δυνατή την παραγωγή προϊόντων που προηγούμενα ήταν αδύνατη.

Οι μετα – λειτουργίες του συστήματος (Πληροφορική, Επικοινωνίες και Αυτοματισμός) εκσυγχρονίζουν τις λειτουργίες του κύκλου παραγωγής και δίνουν νέα διάσταση στο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό αναδύονται νέα τεχνολογικά αντικείμενα, όπως απεικονίζεται στο σχήμα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν σε ένα συμβατικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

Το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών», παρέχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής αυτοματισμού  στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.
Κύκλος Παραγωγής Αγαθών και Υπηρεσιών
Κύκλος Παραγωγής Αγαθών και Υπηρεσιών

Το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» στοχεύει στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας στο ευρύτερο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προϊόντων, που βελτιώνουν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας και υπό το πρίσμα των νεότερων αντιλήψεων της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainability), της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοηθικής.

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» είναι:
  • Η περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας στο ευρύτερο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προϊόντων, που βελτιώνουν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας και υπό το πρίσμα των νεότερων αντιλήψεων της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοηθικής.
  • Η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, μετάδοση και εφαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, αποστολή του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση αποφοίτων (Πτυχιούχων – Διπλωματούχων) τεχνολογικών, θετικών και οικονομικών σχολών της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ανάπτυξη συγχρόνων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, στις μεθόδους και την πρακτική των τεχνολογιών προτυποποίησης και ανάλυσης συστημάτων, της σχεδίασης του προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων, της διοίκησης ολικής ποιότητας, των μετρήσεων, της διανομής αγαθών και παροχής υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, υπό το πρίσμα της σχετικής νομοθεσίας, της επιστημονικής ηθικής και δεοντολογίας και με την ανάδειξη των ζωτικών παραμέτρων της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιοηθικής.
  • Η εκπαίδευση στις μεθόδους έρευνας και τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής προσπάθειας.

Το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» λειτουργεί με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και στις ανθρωπιστικές αξίες. Η λειτουργία του και οι εν γένει δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. ασκούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται απόλυτα σεβαστά τα ανθρώπινα και συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη καθιστώντας μη αποδεκτή οποιαδήποτε διάκριση, όπως αυτές ενδεικτικά σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τις σωματικές δυνατότητες ή τη θρησκεία, προωθώντας την υγιή σχέση μεταξύ των μελών της κοινότητας του.