Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

- M.Sc. in Industrial Automation -
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» ιδρύθηκε κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46335/Ε5/27.03.2014 (Β΄/876) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργούσε αυτοδύναμα από το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.
Λαμβάνοντας υπόψη το ν.4521/2018 (Α΄/38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 (Α΄/114), το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» επανιδρύθηκε κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 και πλέον λειτουργεί αυτοδύναμα  από το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπ' αριθμ. 6820/06.07.2018 (Β΄/3214) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Αυτοματισμό Παραγωγής και Υπηρεσιών».
Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «Master’s Degree in Industrial Automation».

Αντικείμενο & Στόχοι

Κανονισμός Σπουδών

Εισαγωγή Φοιτητών

Γιατί να επιλέξω το Π.Μ.Σ. "Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών";

Το ευρύ γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών», ως συγκερασμός των διεπιστημονικών τομέων του Αυτοματισμού, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, πρωτοστατεί στις τεχνολογίες αιχμής ανεπτυγμένων χωρών καθώς και χωρών με μεγάλο δείκτη ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους με απόρροια την ανταγωνιστικότητά τους στις οικονομικές αγορές.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» προάγει την απαραίτητη επιστημονική γνώση και παρέχει την ιδιαίτερη εξειδίκευση που προτιμάται από την αγορά εργασίας, ιδιαιτέρως από τις βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες και εταιρείες, για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγική  διαδικασία.