Copyright 2018 - Custom text here

Σχεδίαση Επικοινωνιακών Συστημάτων Αυτοματισμού

Γενικά

Κωδικός Μαθήματος: 6001002
Εξάμηνο Σπουδών: Χειμερινό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 7,5
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων: Ελληνική / Αγγλική
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες: Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας (Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λ.π.)
Διδακτική Ομάδα: Δημήτριος Κάντζος (Επίκουρος Καθηγητής)
Ιστοσελίδα Μαθήματος:  
f t g m